ӘДЕБИЕТ МӘТІНДЕГІ ҮШІНШІ ЖАҚТЫҢ РӨЛІ: ПРАГМАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТ

Авторлар

  • Алибек Тезекбаев Павлодарский педагогический университет им. А. Маргулана

Кілт сөздер:

третье лицо, третий участник, говорящий (адресант), второе лицо (адресат), речевая ситуация

Аңдатпа

 Мақалада көркем мәтіннің үш қатысушысы бар сөйлеу
жағдаятындағы үшінші тұлғаның коммуникативтік ерекшеліктері қарастырылады.
Коммуниканттардыңаталғантүрлерініңинтегралдықжәнедифференциалдысөйлеу
сипаттамалары берілген. Автор екінші және үшінші тұлғаларға коммуникативті
және салыстырмалы талдау жүргізіп, үшінші қатысушыға тән сөйлеу клишелерін
және олардың кейбір ерекшеліктерін талдаған. Үшінші тұлғаның рөлдік статусын
зерттеуге, үш қатысушымен сөйлеу жағдаяттарының түрлерінің прагматикалық
ерекшеліктерін ажыратуға және анықтауға әрекет жасалды. Коммуникация
процесінеқатысудәрежесібойыншаүшіншітұлғаныңрөлдікмәртебесісипатталған.

Загрузки

Жарияланды

2023-09-29