КӨРКЕМ МӘТІННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Авторлар

  • Ботагоз Куралканова Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті, Павлодар, Қазақстан Республикасы https://orcid.org/0009-0000-8558-1315
  • Эльмира Мажинова Павлодарский педагогический университет имени А.Маргулана

Кілт сөздер:

көркем шығарма, мәтін, оқу мәдениеті, әдебиет, мәтін теориясы.

Аңдатпа

Мақалада көркем мәтін мәселесі, ғалымдардың  мәтін туралы ой-пікірлері талданады. Мәтінге берілген анықтамалар сараланып, көркем мәтіннің бірнеше түрі қарастырылады. Соның ішінде көркем және көркем емес түсінігі сипатталды. Көркем мәтін ассоциативті-бейнелі ойлауға негізделсе, ал көркем емес мәтін логикалық ойлауға құрылады. М.К. Ахметованың еңбегі бойынша мәтіннің сыртқы және ішкі формасы түсіндіріледі. Сонымен қатар, қабылдаушыға бағытталған мәтін түсінігі жайлы баяндалады. Әдебиеттанушы ғалымдар М.М. Бахтин,                   И.Р. Гальперин, Н.С. Валгинаның  мәтін туралы логикалық, стилистикалық және прагматикалық ұстанымы қозғалады. Н.А. Николина ұсынған көркем мәтіннің қасиет-белгілері ажыратылады. «Ақпарат» терминінің әлеуметтік, тұрмыстық, терминологиялық мағыналары келтіріледі. Мәтіндердегі ақпарат түрлері және оның үш типін атап көрсетіледі.

Загрузки

Жарияланды

2023-09-29