Рецензиялау

«Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі»
журналдың редакциясына келіп түскен мақалаға
ШОЛУ
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________мақаланың атауы
КРИТЕРИЙЛЕР ЕСКЕРТУЛЕР, ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР Балдар (0 ден 10 дейін)
Журнал тақырыбына сәйкестігі    
Тақырыптың өзектілігі    
Зерттеудің мемлекеттік бағдарламаға сәйкестігі    
Әдістердің мақаланың мақсаттары мен
міндеттеріне сәйкестігі
   
Фактологиялық
материалдың сапасы мен жеткіліктілігі
   
Зерттеудің жаңалығы    
Ғылымдағы мәселенің зерттелу дәрежесін көрсету (тақырып бойынша
әдебиетке шолу)
   
Практикалық құндылығы    
Тұжырымдардың
сенімділігі
   
Қорытынды балл    

 

            Қорытынды (қалағаныңызды қою шрифтпен белгілеңіз):
            ☐ Мақала түзетусіз жариялауға ұсынылады
            ☐ Ескертулерге сәйкес түзетулер енгізілгеннен кейін мақала журналда жариялау үшін
            қаралуы мүмкін
            ☐ Мақала жариялауға ұсынылмайды___________________________________________________
            ___________________________________________________________________________________
            ___________________________________________________________________________________
            ___________________________________________________________________________________
            _______________________(осыған байланысты мақаланың қабылданбағанын негіздеу қажет)
            Аты-жөні, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі,
            сарапшының жұмыс орны
            «____» ____________202__ ж.
Файлды жүктеу