Футболдық репортаждар тіліндегі метафора (Вл. Стогниенконың репортажы материалы негізінде)

Авторлар

Кілт сөздер:

футбол репортажы, метафора, Владимир Стогниенко, түсініктеме, метафоралық модель

Аңдатпа

Мақалада ресейлік спорт комментаторы В.С. Стогниенконың сөзіндегі
метафораның қызметі талданады. «Футбол» мақсатты-аймағы және «соғыс» негізгі-
аймақтары, «өнер», «көлік», «табиғат құбылыстары», «фильм» аймақтарында метафоралық
модельдерді жиі қолдануы анықталды. В.С. Стогниенконың футбол түсіндірмелеріндегі
метафоралар бірқатар коммуникативті және экспрессивті-стильдік: футбол матчына
көрермендердің қызығушылығын сақтау, олардың назарын ойынның маңызды сәттеріне
аудару, ойынға «қатысу» сезімін қалыптастыру, күшті эмоцияларды сезіну және ойыннан
ләззат алу мүмкіндіктерін арттыру функцияларын атқарады

Загрузки

Жарияланды

2022-12-30