ЕҢ КӨНЕ ДӘУІРДІҢ ҚОҒАМДЫҚ МИФОЛОГИЯЛЫҚ САНАСЫНЫҢ СИНКРЕТИЗМІ

Авторлар

  • А. Қ. Қайыржанов Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ https://orcid.org/0000-0002-5940-7433
  • А. М. Азмуханова Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
  • Б. Ж. Абжаппарова Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Кілт сөздер:

антропоморфизм, синкретизм, синкрета, рефлексия, сыншылдық

Аңдатпа

Бұл мақалада ежелгі дәуірдегі қоғамдық мифологиялық сананың синкретизмі қарастырылады. Бұл құбылыстың негізгі белгілеріне маңызды антропоморфизм, синкретизм, синкретизм жатады. Ескі өсиет мәтіндері талданады, олар Ескіөсиетсинкреттерішумержазбамәдениетіненалынғаншығармашылыққарыздарекенін көрсетеді. Басқарудың сәйкес түрінен өндіруші түріне өту адам ойлауының рефлексиясын және сыншылдығын тудырады. Бұл мифологиялық сананың жойылуына және бастапқы ғылыми формалардың пайда болуына ықпал етеді. Диахрондық лингвистиканың әдістері
мен тәсілдері, ежелгі және ортағасырлық мәтіндерді когнитивтік сипаттау әдістемесі тілдік бірліктердің – «қатып қалған метафораға» айналған синкреттердің семантикасын белгілеуге мүмкіндік береді. Синкреттер мифологиялық сананың антропоморфизмі мен синкретизмінің салдары болып табылады, олар ежелгі мифологиялық сана жойылғаннан кейін қазіргі тілдердің сөздік қорында сақталды.

Загрузки

Жарияланды

05.03.2024

Как цитировать

Қайыржанов, А. К., Азмуханова, А. М., & Абжаппарова, Б. Ж. (2024). ЕҢ КӨНЕ ДӘУІРДІҢ ҚОҒАМДЫҚ МИФОЛОГИЯЛЫҚ САНАСЫНЫҢ СИНКРЕТИЗМІ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 9–19. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/197